الإدارة التربوية : الواقع والمرتجى

Show full item record

Files in this item

PDF 2005_19_22-17.pdf 178.5Kb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/39788
Title: الإدارة التربوية : الواقع والمرتجى
Author: جبور، مفيد
Subject: التربية; الجامعات والكليات; لبنان
Publisher: Faculté Pontificale de Théologie de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)
Date: 2005

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Advanced Search