رسالة القديس الشهيد بوليكربس

Show full item record

Files in this item

PDF po_1966_1_139.pdf 1.166Mb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/35503
Title: رسالة القديس الشهيد بوليكربس
Author: صابر، جورج
Subject: Théodoret de Cyr
Publisher: Faculté Pontificale de Théologie de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)
Date: 2010-11-26

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Advanced Search